slide 1

Zaaier week 2

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 75:1 ‘s avonds ps. 138:3.

Kinderoppas

Henriëtte van Weverwijk en Lianne de Heus.

Bij de diensten

In de komende tijd wil ik in de ochtenddiensten preken uit het Evangelie naar Markus. We zullen zijn beschrijving van het leven van Jezus volgen. Komende zondagmorgen zullen we stilstaan bij Markus 1:1-8. Johannes de Doper die als wegbereider voor Jezus uitgaat. Door God gezonden om de weg voor de Zoon van God klaar te maken. Wat laat God daarmee zien? En wat heeft dat ons te zeggen? Zondagavond hoopt uw oud-predikant in ons midden voor te gaan. We wensen elkaar gezegende diensten toe!

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters.

Diaconie

De diaconiecollecte van 17 december heeft € 187,85 opgebracht, de collecte van 24 december € 169,81, de collecte van 31 december € 206,95, de collecte van 1 januari € 76,90. De diaconiecollecte van Eerste Kerstdag met als speciale bestemming Dorcas heeft € 278,00 opgebracht. De collecte van zondag 7 januari met als bijzondere bestemming de HGJB heeft € 181,50 opgebracht. Via de HVD kwamen diverse giften binnen die samen € 50,00 bedroegen. Hartelijk dank hiervoor!

Kerkrentmeesters

De collectes voor het werk van de kerkrentmeesters hebben het volgende opgebracht: zondag 24/12: € 252,75, Eerste Kerstdag: € 252,67, 31/12: € 220,90, de Oudejaarscollecte: € 451,85, de Nieuwjaarscollecte: € 103,85, 7/1: € 246,30. Via de HVD werd een gift van € 25,00 ontvangen en nog eens € 20,00 bij het bezorgen van de boekjes in december. Ds. Brendeke ontving een gift van € 10,00. Hartelijk dank!

Pastoraat

Mevrouw Bassa-Vink, Lekdijk 48a (4124 KC) is opgenomen in het Antoniusziekenhuis te Nieuwegein. Zij heeft een zware griep opgelopen en is erg benauwd. We wensen en bidden haar, evenals haar man, verlichting en ademruimte toe in deze drukkende situatie. We bidden dat de behandelingen die gestart zijn door God gezegend worden. Mevrouw Burggraaff-Bergshoeff, Autenasekade 11 (4124 PE) zal woensdag 10 januari weer naar huis toe komen. Haar situatie is niet gemakkelijk. Ze heeft veel zorg nodig. We zijn blij dat ze weer naar haar vertrouwde plek mag komen, maar wensen haar en haar kinderen die trouw voor haar zorgen, ook Gods nabijheid en kracht toe.

Zondagsschool

De extra collecte voor de onkosten van de kerstviering heeft in totaal € 121,50 opgebracht. Hartelijk dank hiervoor!

Bijbelkring

Op dinsdagavond 16 januari hopen we als Bijbelkring elkaar weer te ontmoeten. We zullen dan hoofdstuk 6 van het boekje behandelen. Jesaja 19 en 20 staan dan centraal. Hartelijk welkom!

Verkiezing ambtsdragers

Zoals afgelopen zondag ook al is afgekondigd, zullen er in mei een aantal vacatures ontstaan binnen de kerkenraad. Ouderling kerkrentmeester L. Meijers is aftredend en niet herkiesbaar omdat hij drie termijnen kerkenraadslid is geweest. Ouderlingen L. den Oudsten en R. Reijersen van Buuren zijn aftredend en herkiesbaar. De kerkenraad is dankbaar dat deze broeders zich beschikbaar hebben gesteld voor een nieuwe termijn in dienst van Gods gemeente te Hagestein en Hoef en Haag. Wanneer u in deze vacatures geen aanbevelingen indient, zullen zij door de kerkenraad herkozen worden verklaard. De diakenen N. van der Lee en C. de Leeuw zijn aftredend en hebben aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Dit betekent dat er per mei drie vacatures ontstaan: een voor ouderling kerkrentmeester en twee voor diaken. U wordt verzocht aanbevelingen in te dienen voor deze vacatures, dat wil zeggen, namen van gemeenteleden die u voor deze vacatures geschikt acht. Aanbevelingen kunnen schriftelijk en ondertekend (of m.b.v. het formulier in het portaal van de kerk) worden ingediend tot en met donderdag 18 januari. U kunt dit inleveren bij de scriba L. den Oudsten, Lekdijk 16 of bij de pastorie. Geef goed aan welke aanbeveling voor welk ambt geldt. De kerkenraad hoopt in haar vergadering van 24 januari dubbeltallen op te stellen.

OPA

Zaterdag 20 januari zal het oude papier weer worden opgehaald. Vanaf 8:00 uur komen Bas de Groot, Stef Hekman en Leander van der Linden langs om het bij u op te halen.

Koffiedrinken na de dienst

Het is al enige tijd geleden dat er na een reguliere kerkdienst gelegenheid was om met elkaar in het KC koffie te drinken. Dit willen we vanuit de evangelisatie commissie weer gaan oppakken. We kunnen op deze manier op een ontspannen manier napraten en/of nader kennismaken. Om de ontspannen sfeer te creëren hebben we een opstelling van zowel sta-tafels als zitjes. De eerste datum voor dit jaar is 21 januari (na de morgendienst). We nodigen hierbij iedereen uit!

Doopdienst

Zoals het er nu naar uitziet zal de ochtenddienst van zondag 28 januari een doopdienst zijn. Wilt u ook graag uw kind laten dopen? Neem dan contact op met mij. Ook als deze datum niet uitkomt, maar u wel graag wil laten dopen, neem gerust contact op.

Agenda

12-01: Jeugdclub (19:00-20:30 uur)
14-01: Jeugdvereniging (20:00-22:00 uur)
16-01: Catechisatie (18:30 en 19:30 uur)
16-01: Bijbelkring (20:15 uur)
17-01: Op weg-kring (20:00-21:30 uur)
20-01: OPA (vanaf 8:00 uur)
21-01: Koffiedrinken na de dienst

Tenslotte

De feestelijke drukte van Kerst en Oud&Nieuw ligt weer achter ons. We vonden het bijzonder om deze dagen voor het eerst in de gemeente en in Hagestein te mogen vieren. We hebben goede dagen beleefd. Het jaar 2018 is ondertussen al weer meer dan een week oud. Het leven gaat door. Het werk in de gemeente mag weer opgepakt worden. We zien er naar uit om u en jou in de komende tijd weer te mogen ontmoeten. Met een hartelijke groet, mede namens Gesine, ds. H.P. Brendeke

 

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk van Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige