slide 1

Ouderlingen

De kerkenraad wordt gevormd door de ouderlingen, de kerkrentmeesters en de diakenen. De kerkenraad als geheel heeft de verantwoordelijkheid voor de gemeente, maar de verschillende ambten hebben ook verschillende taken in de gemeente.

De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de uitleg van de bijbel en het verspreiden van het evangelie in onze gemeente / ons dorp en de zorg voor alle gemeenteleden en de zieken en ouderen in het bijzonder.

Bezoeken

Aan deze zorg wordt invulling gegeven door bezoeken te brengen bij blijde gebeurtenissen zoals geboorte en huwelijk en ook bij droevige zaken zoals ziekte en sterfgevallen.
We verzoeken u om opname in en ontslag uit het ziekenhuis zo spoedig mogelijk te (laten) melden bij de predikant. Ook in geval van ziekte thuis of van andere zorgen, ontvangen wij graag bericht. Dit geldt evenzeer van vreugdevolle gebeurtenissen, zoals geboortes en jubilea. We kunnen dan met u meeleven, in de kerkdienst voor u bidden en er melding van maken in het kerkblad ( als u dat wenst). 
De predikant bezoekt gemeenteleden van 70 jaar en van 75 jaar en ouder na hun ver­jaardag. Iedereen die met een vraag of probleem zit, kan om een gesprek vragen bij de predikant of wijkouderling. Dit gesprek kan bij u thuis plaats vinden of in de pastorie. Indien iets u dwars zit met betrekking tot de kerk, spreek dat dan bij een ambtsdrager uit zodat we kunnen proberen de zaak in liefde op te lossen of te verhelderen. Bij de aanvaarding van hun ambt beloven de ambtsdragers geheim te houden wat hen vertrouwelijk ter kennis komt.

De ouderlingen gaan gedurende de wintermaanden op huisbezoek. Zij behandelen dan een bijbels thema en hopen aan de hand daarvan met u in gesprek te komen. U kunt natuurlijk ook an­dere zaken aan de orde stellen. Het streven is binnen twee jaar alle gemeenteleden te bezoeken.

Wijkindeling

dhr. D. van OS

 • Kerkeland
 • Het Laantje
 • Bongerd
 • Veldoven
 • Maatgraaf
 • Lange Dreef
 • Vianen:De Biezen en De Hagen
 • andere plaatsen buiten Hagestein en Vianen

dhr. R. Reijersen van Buuren

 • Dorpsstraat
 • Engweg
 • Achterweg
 • Biezenweg
 • Breede Sticht

dhr. A. Noteboom

 • Stuwstraat
 • Vosstraat
 • Gasperdenstraat
 • Vogelenzangseweg
 • Tienhovenseweg, Autenasekade
 • De Poort
 • Vianen: Het Monnikenhof en Amaliastein

dhr. G. van Dieren

 • Nijensteinseweg
 • Reijersteinseweg
 • Mafit
 • Hoevenweg
 • Lekdijk
 • Vianen-Centrum

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige