slide 1

Meedoen en meeluisteren op zondag

Wij houden 2 kerkdiensten op zondag, om 9:30u en om 18:30u. Onze gemeente is onderdeel van de PKN en staat in de lijn van de Gereformeerde Bond. Tijdens de kerkdiensten gebruiken we de Herziene Statenvertaling en zingen we Psalmen. Klik hier voor de preekbeurten van komende zondag.

 

Hier kunt u aanvullende liederen die voor of na de dienst worden gezongen, een samenvatting van een preek of een liturgie die in de kerk wordt  uitgedeeld downloaden: 

 

 

Klik hier voor het archief van samenvattingen van kerkdiensten van bijvoorbeeld de heidelbergse catechismus

Meekijken en luisteren

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van informatie die in de kerk wordt uitgedeeld, zoals bijvoorbeeld bij het zangkwartiertje? Stuur dan via het formulier hieronder een bericht naar Adriaan Noteboom. Dan houden we u op de hoogte!

De kerkdienst verloopt volgens een redelijk vaste indeling (Dat noemen we de Liturgie). Enkele keren per jaar zijn er diensten met de bediening van de sacramenten (Heilig Avondmaal en doop). Hieronder de indeling zoals in Hagestein de dienst meestal verloopt:

1. Inleidend orgelspel

De mensen komen de kerk binnen en zoeken een plaats en bereiden zich in stilte voor op de kerkdienst terwijl het orgel psalmen of liederen speelt.

2. Voorzang

Predikant en leden van de kerkenraad komen binnen.

3. Stil gebed

Op dit moment krijgt iedereen de gelegenheid om te bidden voor een gezegende dienst.

4. Votum en groet

Votum betekent ’wijding’. Het zijn samenvoegingen uit diverse psalmen. Onze hulp is in de Naam des Heeren, Die hemel en aarde gemaakt heeft komt uit (Psalm 124:8) bijvoorbeeld. Met het Votum wordt de hulp van God ingeroepen. Daarna komt de groet die de predikant namens God uitspreekt.

5. Zingen

Daarna zingen we meestal een lofpsalm om God te eren en onze dankbaarheid te laten zien dat we in de kerk mogen zijn om de uitleg van de Bijbel te horen en God te dienen.

6. Tien geboden of geloofsbelijdenis

Dan komt de wet. De wet is als een spiegel die ons wordt voorgehouden om ons te laten zien dat we zondig zijn en Jezus nodig hebben om ons te verzoenen. De geloofsbelijdenis wordt in de avonddienst uitgesproken. Dit doet de predikant eigenlijk namens de gemeente. We zeggen daarmee wat we geloven.

7. Zingen

Als antwoord op de geboden zingen we een psalm die over Gods geboden gaat.

8. Gebed

De dominee bidt voor een zegen over de dienst voor de gemeente en zichzelf.

 

9. Bijbellezing

Voorlezing van een gedeelte uit de Bijbel waarover de preek zal gaan. Meestal kiest de predikant een tekst of een gedeelte waar de preek dan met name over zal gaan.

10. Collecte

Er wordt geld ingezameld voor de kerk om het houden van de diensten mogelijk te maken (kerkrentmeesters). Ook wordt er een collecte gehouden voor hulp aan anderen (diaconie).

11. Zingen

We zingen een psalm die ons voorbereidt op de preek.

12. Uitleg van uit de bijbel

Dit heet ook "Bediening van het Woord" of ''de preek". De predikant gaat het Bijbelgedeelte uitleggen en past het toe op de situatie in onze tijd in ons leven.

13. Psalm als "antwoord" op de preek.

We zingen een psalm waarmee we instemmen met de preek.

14. Gebed

In dit gebed danken we God en bidden we voor de zieken in gemeente. Verder bidden en danken we voor (actuele) zaken in de gemeente, het dorp, ons land of de wereld.

15. Slotpsalm

Ook de slotpsalm is meestal een lofpsalm om God te danken en zingen we staande.

16. Zegen

We krijgen de zegen van God mee als gemeente. Slot: de mensen verlaten de kerk terwijl het orgel nog een lied of psalm speelt.

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige