slide 1

Zaaier week 23

Zingen voor de dienst

"s morgens ps. 148:4, ’s avonds ps. 149:1. 

Bij de diensten

Komende zondag lezen we verder in Handelingen 9. In de morgendienst hoop ik stil te te staan bij vers 10-12, in de avonddienst het vervolg vanaf vers 13. We hopen op gezegende diensten met elkaar, waarin we terecht komen bij de kern van ons geloof: dat Jezus gestorven is voor onze zonden, en dat daar onze redding ligt.

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Diaconie

De diaconiecollectes hebben in mei € 3504,05 opgebracht, waarvan € 2500 is overgemaakt naar Noodhulp India. Hartelijk dank voor uw gave!

Diaconiecollecte

De diaconie- en Avondmaalscollecte van 13 juni, zijn bestemd voor Stichting Pastoraal diaconaal Centrum de Herberg. Zij bieden een gastvrij huis in een prachtige omgeving, een geopende Bijbel, professionele begeleiding en liefdevolle aandacht aan, voor een ieder die beschutting zoekt in de storm van het leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met eenzaamheid, overbelasting, somberheid of verwerken van verlies. Zij willen als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding geven.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft in mei € 1835 opgebracht. Ouderling Van Dieren ontving bij bezoek € 20,00. Ds. Brendeke ontving € 50,00. Via de HVD werd € 10,00 ontvangen. Hartelijk dank!

Pastoraat

We leven mee met meneer van Herwijnen, Dorpsstraat 33 (4124 AL). Hij heeft pijn, zijn lichamelijke krachten nemen af en hij ligt op bed. De weg is niet eenvoudig, maar u vertrouwt op de God van uw heil. Alles ligt in handen van Jezus. We bidden u en uw vrouw in deze moeilijke tijd, Gods zegen en kracht en verlichting in de pijn toe.

Anneke de Jong, Gasperdenstraat 18 (4124 AP) ondergaat nog steeds chemokuren. Die vragen veel van lichaam en geest, en dat is zwaar. Elke week is er weer een kuur, maar het einde van de kuren komt langzaam in zicht. We bidden je Gods kracht en zegen toe, samen met Aart.

Kerkdiensten

Op de kerkenraadsvergadering van 2 juni heeft de kerkenraad besloten dat er weer meer mensen in de kerk mogen komen. We hebben het aantal vastgesteld op 45 (medewerkers en kinderen tot 12 jaar worden hierbij niet meegeteld). Bij de slotzang mag u ook weer meezingen, zij het nog op praatniveau. Het is fijn dat dat ook weer mogelijk is. Verder blijven de regels gelden voor het mondkapje (opzetten bij in- en uitgaan van de kerk), desinfecteren van de handen en natuurlijk de algemene regels vanuit het RIVM. Wilt u zich aanmelden voor een kerkdienst? Dan kan dat via onze website. Hebt u daar geen toegang toe, neem dan contact op met onze scriba, Aart de Jong.

Heilig Avondmaal

De vieringen van het Heilig Avondmaal, D.V. a.s. zondag, zullen plaatsvinden zoals de voorgaande keren. Brood en wijn worden door de ambtsdragers aan u uitgedeeld, terwijl u in de bank zit. Wilt u deelnemen, steek dan even uw hand op. Omdat er weer meer mensen in de kerk mogen komen, is er geen beperking voor wat betreft de kerkgangers: iedereen die een uitnodiging krijgt is van harte welkom.

Jaarrekening

In de kerkenraadsvergadering van 2 juni. jl. is de jaarrekening van 2020 van het College van Kerkrentmeesters besproken en vastgesteld. Deze jaarrekening 2020 ligt t/m 14 juni ter inzage bij ouderling-kerkrentmeester Van de Water (Tienhovenseweg 21). Gelieve van tevoren even uw bezoek aan te kondigen (0347-342378). Hartelijk welkom!

Tenslotte

Afgelopen zondag keken we mee met Paulus en zagen we licht uit de hemel komen en hoorden Gods stem. Confronterend en genadig. Het was niet het einde van Paulus, maar blijkt een nieuw begin te zijn. Paulus trekt door drie dagen duisternis en vasten, maar dan laat God het weer licht worden: met Christus gestorven én opgestaan. Voor Paulus krijgt de Naam Jezus een heel andere betekenis. Zondag klinkt rondom het Heilig Avondmaal ook Zijn Naam. Hij nodigt ons uit om Zijn dood te gedenken en door de Heilige Geest gemeenschap te beleven. Ik wens u een goede voorbereiding toe, confronterend én genadig. Met een hartelijke groet, ds. Brendeke.

RSS Feed zaaier

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige